Forsythia intermedia 'Goldzauber'

Forsythia intermedia ‘Goldzauber’