Acer platanoides ‘Drummondii’

Acer platanoides ‘Drummondii’