Acer platanoides Drummondii

Acer platanoides Drummondii