Salvia nemorosa, ligeti zsálya

Salvia nemorosa, ligeti zsálya