Adatkezelési tájékoztató.

Weboldalunk címe: https://semiramiskert.hu

Adatkezelő megnevezése: Szurovecz János e.v. 3200 Gyöngyös, Bene út 12. E-mail: semiramiskert@gmail.com. T.: +36 20 9787 002

Adószáma:48011747-2-30. Vállalkozói igazolvány száma: 02280839.

Adatkezelésben érintett tárhelyszolgáltató megnevezése: Websupport Magyarország Kft. 1119 Budapest, Fehérvári út 97-99.

Cégjegyzékszáma: 01-09-381419. Adószáma: 25138205-2-43 Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-91865/2015.

Jogszabályi háttér:- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.- Az Európai Parlament és Tanács /EU/ 2016./679 rendelete /2016. április 27./ -GDPR

Adatkezelések: Az adatkezelő az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott célhoz kötöttség alapelvének megfelelően csak meghatározott célból, jogszerűen, tisztességesen, átláthatóan, megfelelő garanciák biztosítása mellett kezel személyes adatokat.

Adatkezelés célja: látogatói adatkezelés az adatkezelő honlapján a honlap fejlesztéséhez, a látogatottsággal, a használattal kapcsolatos elemzések elvégzéséhez szükséges statisztikai információk gyűjtése, valamint az esetleges visszaélések megakadályozása.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk/1./a/

Kezelt adatok köre: webtárhely szolgáltató szerveréről eseti jelleggel letöltött log fájlok: használt böngészőprogram típusával az internetprotokoll-címmel/IP cím, portszám/ a doménnévvel /URL/, a látogatás dátumával és a magtekintett oldalak listájával kapcsolatosan automatikusan képződő, személyes adatnak minősülő technikai adatok /naplózási adatok/.

Adatok megőrzési ideje: a szolgáltató szerveréről eseti jelleggel letöltött log fájlok elemzéséhez szükséges idő maximálisan 6 hónap.

Tájékoztatás Adatkezelő honlapján, közösségi oldalán:https://hu-hu.facebook.com/semiramiskert/

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6 cikk /1./a/

Kezelt adatok köre: név, képmás, videofelvétel, hangfelvétel, minden olyan egyéb adat, amely adott személlyel kapcsolatban jogszerűen az adatkezelő rendelkezésére áll, követők, kedvelők neve, nyilvánosan elérhető képmása.

Adatok megőrzésének ideje: hozzájárulás visszavonásáig, közösségi oldal szabályozásától függően.

Weboldalunk látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását a Google Analytics szolgáltatás végzi. Ezen adatkezelés kapcsán részletes felvilágosítást az adatkezelő részéről az alábbi linken érhető el: www.google.com/analytics

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6.cikk /1./a/f/

Kezelt adatok köre: képmás, cselekvés.

Adatok megőrzésének ideje: adatok rögzítésétől számított 30 nap.

Sütikezelés: a Semiramis kertközpont honlapján cookie-kat /sütik/ – a honlapot felkereső személy számítógépére települő információcsomagokat- használ a honlap látogatásával kapcsolatos adatok gyűjtése érdekében, amennyiben az érintett a böngészőjének beállításával lehetővé teszi. A cookie-k telepítését a számítógépet használó személy – a számítógépe beállításának megváltoztatásával – megtilthatja, illetve a használat során települt cookie-kat a számítógépéről bármikor eltávolíthatja.

Adatbiztonság:Semiramis kertközpont a személyes adatokat szigorúan bizalmasan, csak az adatkezelés céljához szükséges mértékben kezeli. Megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi jogszabályok érvényre jutásához szükségesek. Ezen intézkedéseket és szabályokat rendszeresen felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja.

Az érintettek jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Hozzáférés: az érintett kérésére az adatkezelő visszajelzést ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, továbbá az adatkezelés céljairól, az érintett személyes adatok kategóriáiról, a címzettekről, akikkel a személyes adatokat közölték, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, az érintettek jogairól, a felügyeleti hatósághoz való fordulás jogáról, valamint a profilalkotásról tájékoztatást ad. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb azonban 30 napon belül közérthető formában adja meg a kért tájékoztatást az érintettnek írásban.

Az adatok törlése, illetve zárolása: az érintett bizonyos esetekben jogosult arra, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az érintettre vonatkozó személyes adatokat. Az adatok törlése nem lehetséges, a mennyiben a jogszabályi feltételeknek megfelelően az adatkezelés szükséges az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Tiltakozás: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Adatkezelés korlátozása: Az érintett kérheti az adatkezelés korlátozását a következő esetekben:-ha vitatja adatai pontosságát,- ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelőnek nem szabadna kezelnie azokat, de nem akarja, hogy törlésre kerüljenek,- ha az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de az érintettnek szüksége van a jogi igények előterjesztéséhez, valamint, ha tiltakozott az adatkezelés ellen, de az adatkezelőnek ellenőriznie kell, hogy tovább szükséges-e folytatni azok kezelését.

Profilalkotás: Az adatkezelő nem alkalmaz fenti adatkezelés során automatizált döntéshozatalt, ideértve a profilalkotást.

Gyűjtés céljától eltérő további adatkezelés: Az adatkezelő fenti személyes adatokon nem végez a gyűjtésük céljától eltérő további adatkezelést. Amennyiben erre sor kerülne, úgy az adatkezelő tájékoztatja a további adatkezelést megelőzően az érintettet az eltérő célról és egyéb releváns kiegészítő információkról.

Jogorvoslat: Amennyiben úgy véli, hogy a Semiramis kertközpont adatkezelése következtében sérültek jogai, bírósághoz, vagy a NAIH-hoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el. A pert az érintett -választása szerint- a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. Amennyiben az adatkezelési szabályok megsértéséből eredendően vagyoni, vagy nem vagyoni kárt szenvedett el, az érintett az elszenvedett kárért az adatkezelőtől, vagy adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. A kártérítéshez való jog érvényesítése iránti igényt bírósági eljárás keretében kezdeményezheti.

Jogorvoslati elérhetőségek: -Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság /1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 1 391 1400. Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az Infotv. és GDPR tartalmaz.

 

Jelen tájékoztató 2018. május 25. napjától hatályos. Semiramis kertközpont Gyöngyös